GEBRUIKSVOORWAARDEN KRAANTABEL

 

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing bij gebruik van de website www.jo-2.com (hierna: ‘Website’) alsmede bij gebruik van de app “Kraantabel” (hierna: ‘App’). De Website en de App zullen in deze Voorwaarden hierna gezamenlijk worden aangeduid als ‘Kraantabel’. Deze Voorwaarden worden gehanteerd door JO-2. JO-2 is geregistreerd in Nederland onder nummer-60164689 gevestigd en kantoorhoudende te Weerselo.

(hierna: ‘JO-2’).


We only use these photos and photos taken by users themselves within the app or on the craneapp.org website. These images may also be used within craneapp.org's commercial social channels.


Specifically:


The photo will be linked to the correct crane within this app.

The photo can be used for the graphic design of our app.

The photo can be used for our social media channels.

The photo can be used for media expressions of craneapp.org (flyers, etc.)

We cannot prevent third parties from taking over or using the photo on the internet. We are opposed to this and will do everything we can to prevent it. However, craneapp.org cannot be held responsible for this.

 

1.             Aanvaarding van de Voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik door u als gebruiker (hierna: ‘Gebruiker’), van Kraantabel. Gebruik van Kraantabel is slechts toegestaan voor meerderjarige gebruikers die Kraantabel gebruiken ten behoeve van hun bedrijfsmatige werkzaamheden en niet in privé. U dient – als gebruiker in privé - dan ook onmiddellijk elke gebruik te staken en gestaakt te houden.

 

Door de Website te bezoeken, gebruik te maken van de Website en/ of gebruik te maken van op de Website aangeboden informatie, door het aanmaken van een account, door het downloaden van de App, alsmede door het gebruik van de App, verklaart u zich akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de Voorwaarden.

 

Enkel door akkoordverklaring van deze Voorwaarden komt een overeenkomst (hierna: ‘Overeenkomst’) tot stand tussen de Gebruiker en JO-2.

 

2.             Wijzigingen van de Voorwaarden en/ of Kraantabel

JO-2 kan de op, of via Kraantabel aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Voorwaarden, te allen tijde wijzigen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op, of via Kraantabel aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de Voorwaarden, is gewijzigd. Door uw voortgezet gebruik van Kraantabel en website na plaatsing van de gewijzigde Voorwaarden, wordt u geacht de gewijzigde Voorwaarden te hebben aanvaard.

 

JO-2 behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan (delen van) Kraantabel.

 

JO-2 is te allen tijde, zonder voorafgaande informatieverstrekking en zonder opgave van redenen, gerechtigd:

-           haar activiteiten in verband met Kraantabel tijdelijk of niet tijdelijk te beperken, te beëindigen, buiten gebruik te stellen en/ of op te schorten; 

-           accounts van Gebruikers te verwijderen of tijdelijk stop te zetten;

-           gegevens, bestanden en materialen te verwijderen;

-           te weigeren om diensten (de App, Website en/of onderhoud hiervan) aan gebruikers te verlenen.

JO-2 is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade voortvloeiend uit de hiervoor genoemde rechten.

 

 

3.             Kraantabel en gebruik hiervan

Via Kraantabel biedt JO-2 Gebruiker de mogelijkheid om de juiste kraan te vinden voor een zaak  dat u wenst te verplaatsen. Door het invoeren van de gevraagde gegevens met betrekking tot het voorwerp, kan via de App worden berekend welke mogelijke kra(a)n(en) u voor het verplaatsen van het voorwerp kunt gebruiken, zodat u deze kra(a)n(en) bij een derde partij kunt huren en/ of kopen.  De voornoemde berekeningen worden aan u gepresenteerd in de vorm van een rapport.

 

JO-2 verleent Gebruiker hierbij het niet exclusieve recht om Kraantabel gedurende de looptijd van deze Overeenkomst bedrijfsmatig te gebruiken.

 

4.         Account

Indien u voor bepaalde via Kraantabel aangeboden elementen of diensten een account moet openen, is Kraantabel nimmer aansprakelijk voor schending van de vertrouwelijkheid van gegevens voor zover deze schending is terug te voeren of valt toe te rekenen aan handelen of nalaten van een gebruiker.  U bent verplicht uw accountinformatie, met inbegrip van uw wachtwoord, strikt geheim te houden en de gegevens feitelijk te beveiligen.

 

U stemt ermee in JO-2 onmiddellijk in te lichten over enig onbevoegd gebruik van uw account of uw wachtwoord, of andere inbreuk op de beveiliging hiervan. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor door JO-2 of een andere Gebruiker van of bezoeker aan Kraantabel opgelopen verlies als gevolg van het gebruik van uw account en uw wachtwoord door een andere persoon.

 

Het is verboden een account aan te maken op naam van een andere persoon, tenzij u daarvoor uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming heeft verkregen van die andere persoon. Het is Gebruiker tevens niet toegestaan het account en wachtwoord van een andere persoon te gebruiken zonder nadrukkelijke toestemming van de houder van dat account. JO-2 kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van deze verplichtingen door u. U dient JO-2 hieromtrent volledig te vrijwaren.

 

Voor het account verzoeken wij Gebruiker om de volgende gegevens: naam van de onderneming waar u werkzaam bent, adres onderneming, geldig e-mailadres onderneming, telefoonnummer en mobiele nummer onderneming alsmede uw voornaam en achternaam. JO-2 bepaalt naar eigen inzicht of zij al dan niet een account aan een specifieke Gebruiker verstrekt. U staat ervoor in dat de door u aangeleverde gegevens naar waarheid zijn ingevuld en juist zijn.

 

De door u verstrekte gegevens worden slechts gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst. U stemt ermee in dat uw gegevens zullen worden opgeslagen en gebruikt in verband met het beheer van uw account.

 

JO-2 biedt u onder meer de mogelijkheid het rapport welke u verkrijgt na het invoeren van de gegevens vanuit de App toe te zenden aan een vooraf door Gebruiker opgegeven e-mailadres. Het door u opgegeven e-mailadres zal gebruikt worden voor het toezenden van voornoemd rapport en voor het toezenden van aanbiedingen van en informatie omtrent JO-2.

 

5.         Aangeleverde content Gebruiker

Via Kraantabel wordt u tevens de mogelijkheid geboden om content – informatie, foto’s en/of afbeeldingen – (hierna: ‘Content’) ter beschikking te stellen aan JO-2. Het verstrekken van deze content doet u vrijwillig. U garandeert jegens JO-2 voor in dat het u is toegestaan de Content aan haar ter beschikking te stellen en dat daardoor of door het uit uw terbeschikkingstelling voortvloeiende gebruik geen inbreuk op rechten van derden wordt gepleegd.  Voor zover nodig geeft Gebruiker JO-2 bij deze toestemming om de door Gebruiker op welke manier dan ook aangeleverde content kosteloos te verveelvoudigen en openbaar te maken ten behoeve van Kraantabel, zonder daarbij gehouden te zijn tot vermelding van de naam van de rechthebbende hiervan.

 

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem geplaatste Content. JO-2 controleert de Content niet op juistheid en is niet aansprakelijkheid voor schade, geleden door Gebruiker of enige derde als gevolg van door Gebruiker ingevoerde onjuiste, onvolledige of misleidende Content.

 

Gebruiker vrijwaart JO-2 tegen en zal JO-2 schadeloosstellen van alle schade, aansprakelijkheden en kosten (inclusief kosten van rechtsbijstand) voortvloeiende uit aanspraken van derden ter zake van een (gestelde) inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van die derde bij het gebruik van de door Gebruiker aangeleverde content.

 

6.         Verplichtingen Gebruiker

Het is Gebruiker niet toegestaan Kraantabel en de inhoud hiervan te gebruiken – hieronder mede doch niet uitsluitend verstaan: het uploaden van materialen –  in strijd met wettelijke bepalingen, rechten van derden of deze Voorwaarden.

 

Gebruiker draagt zelf zorg voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van Kraantabel. Het is tevens de verantwoordelijkheid van Gebruiker om de gegevens dan wel de rapportage die voortvloeit uit Kraantabel op te slaan en te bewaren.

 

Gebruiker is gehouden de resultaten van de Kraantabel en de met gebruikmaking van de App gegenereerde gegevens zelf regelmatig te controleren.  Gebruiker verplicht zich om bij de verhuurder van de kranen nogmaals na te gaan of Gebruiker de juiste kraan bij het door gebruiker opgegeven gewicht huurt. Gebruiker is verantwoordelijke voor de resultaten die ontstaan uit de App na invoer van gegevens door Gebruiker. 

 

Gebruiker zal JO-2 onmiddellijk inlichten over enig onbevoegd gebruik van zijn account of enige andere inbreuk op de beveiliging van Kraantabel. Gebruiker kan aansprakelijk worden gesteld door JO-2 wegens het niet voldoen aan de op hem rustende inlichtingenplicht dan wel wegens het onjuiste gebruik van zijn account.

 

7.         Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of voortvloeien uit de inhoud van (delen van) Kraantabel waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de software, vormgeving, afbeeldingen, tekens ter onderscheiding (merken en/ of handelsnamen) en teksten berusten bij JO-2 dan wel haar licentiegevers. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend.

 

Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende enige rechten van intellectuele eigendom uit (delen van) Kraantabel te verwijderen of te wijzigen.

 

Het is Gebruiker niet toegestaan de inhoud van Kraantabel te gebruiken op enig andere wijze dan uitdrukkelijk opgenomen in deze Voorwaarden. Elk ander gebruik, met inbegrip van reproductie, wijziging, distributie, transmissie, publicatie of weergave van (delen van) Kraantabel kan worden toegestaan, mits voorafgaand schriftelijke toestemming van JO-2 wordt verkregen.

 

8.         Uitsluiting garantie

De inhoud van Kraantabel is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door JO-2 samengesteld. JO-2 kan evenwel niet garanderen dat de inhoud van Kraantabel correct, volledig en / of actueel is of dat deze ononderbroken en/of vrij van fouten zal functioneren en kan tevens niet garanderen dat het gebruik van Kraantabel zal (kunnen) leiden tot en / of geschikt is voor het bereiken van het door Gebruiker gewenste doel, en aanvaardt hiervoor ook geen enkele aansprakelijkheid.


JO-2 zal zich er echter voor inspannen gebreken in Kraantabel binnen een redelijke termijn te herstellen. JO-2 kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie c.q. update van (delen van) Kraantabel in gebruik wordt genomen. JO-2 is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperking in Kraantabel aan te brengen.

 

9.         Aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan sluit JO-2 alsmede alle aan haar gelieerde bedrijven en licentiegevers hierbij iedere aansprakelijkheid voor welke schade (direct en / of indirect) dan ook die op enigerlei wijze is ontstaan in verband met de uitvoering van de overeenkomst, waaronder schade voortvloeiend uit het gebruik door Gebruiker van (delen van) Kraantabel, meer in het bijzonder (maar niet beperkt tot) de onmogelijkheid (delen van) Kraantabel te gebruiken en aansprakelijkheid voortvloeiend uit verlies of verminking van gegevens almede uit het niet of niet correct installeren van updates en releases alsmede uit fouten voortvloeiende uit gebruik van de software en apparatuur en software niet geleverd door JO-2.

Meer specifiek is JO-2 niet aansprakelijk voor fouten en / of gebreken  in het selectieproces van de ingevoerde data en de controle van de juistheid en compleetheid van de resultaten van de door de App gemaakte berekeningen.

 

Voor zover al enige aansprakelijkheid op JO-2 zou rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Gebruiker is voldaan voor het gebruik van Kraantabel dan wel tot het bedrag dat de verzekeraar van JO-2 dekt en uitbetaalt. Waarbij het hoogste bedrag van deze twee zal worden uitbetaald aan Gebruiker.

 

10.       Hyperlinks en verwijzingen naar websites en / of bestanden derden

Kraantabel bevat (hyper)links en verwijzingen naar websites en / of bestanden van derden. De inhoud van de websites / bestanden waarnaar wordt verwezen is door JO-2 niet geverifieerd. JO-2 biedt daardoor niets anders dan een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie, indien en voor zover dat door de Gebruiker wordt gewenst. De verwijzing betekent niet dat JO-2 de op of via Kraantabel aangeboden producten of diensten aanbeveelt. JO-2 geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites / bestanden en is op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op de websites / bestanden, noch voor enige vorm van schade aan software en/of hardware van de Gebruiker als gevolg van het benaderen van websites en/of bestanden van derden.

Het feit dat JO-2 in haar Kraantabel een verwijzing naar een website van een derde heeft opgenomen, betekent niet dat JO-2 de aldaar verkrijgbare informatie onderschrijft.

 

11.       Privacy, gegevensverwerking en beveiliging van die gegevens

 

JO-2 zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.

Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doelomschrijving door JO-2 aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Opdrachtgever geeft JO-2 voor een goede uitvoering van de verstrekte opdracht en/of voor zover nodig toestemming voor gebruik c.q. verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Tenzij JO-2 zulks verplicht is op grond van de wet zullen geen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Voor vragen over onder andere (het doel van) de registratie, het gebruik van de persoonsgegevens en/of voor het doorgeven van wijzigingen of voor het maken van bezwaar tegen (verder) gebruik of registratie van zijn/haar persoonsgegevens dient Opdrachtgever c.q. de betrokkene zich schriftelijk te wenden tot het kantoor van JO-2 te Weerselo.

 

12.       Duur en beëindiging overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Beide partijen kunnen de Overeenkomst tussentijds opzeggen, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt, zulks onverminderd overige rechten van JO-2 om de overeenkomst voortijdig te beëindigen. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden aan het in de inleiding van de Voorwaarden vermelde (e-mail)adres.

 

Beide partijen kunnen de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de andere partij surseance van betaling wordt verleend, één van de partijen in een faillissementssituatie belandt dan wel indien één van de ondernemingen wordt geliquideerd of beëindigd.

 

Gebruiker is vanaf moment beëindiging van de Overeenkomst niet meer gerechtigd tot enig gebruik van Kraantabel en dient de App te verwijderen van zijn telefoon.

 

JO-2 is wegens beëindiging van de Overeenkomst nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige vorm van schadevergoeding gehouden.

 

13.       Overige bepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. De ongeldige of nietige bepaling wordt vervangen door een zodanige bepaling, die wel verbindend is en die zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van de Voorwaarden – afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

 

JO-2 is te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst aan een derde uit te besteden of over te dragen en hierbij aan deze derde feitelijk alle persoonsgegevens en data ter beschikking te stellen.

 

14.       Toepasselijk recht en forumkeuze

Op de Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit de Voorwaarden voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Overijssel dan wel ter keuze van JO-2 een andere bevoegde rechter.